Japanese businesspeople: Akio Morita, Soichiro Honda, Mikimoto Kokichi, Shinji Takahashi, Jujiro Wada, Hiroshi Yamauchi, Ryoichi Sasakawa

Japanese businesspeople: Akio Morita, Soichiro Honda, Mikimoto Kokichi, Shinji Takahashi, Jujiro Wada, Hiroshi Yamauchi, Ryoichi Sasakawa

Chapters: Akio Morita, Soichiro Honda, Mikimoto Kōkichi, Shinji Takahashi, Jujiro Wada, Hiroshi Yamauchi, Ryoichi Sasakawa, Joi Ito, Johnny Kitagawa, Futoshi Matsunaga, Goryo Hamaguchi, Mori Koben, Sakamoto Ryōma, Kazuyoshi Miura, Teijirō Toyoda, Yasujirō Tsutsumi, Kazuhide Uekusa, Ganari Takahashi, Nozomu Sahashi, Konosuke Matsushita, Momofuku Ando, Wolfgang Lux, Takafumi Horie, Kichimatsu Kishi, Iwasaki Yataro, Shoichiro Toyoda, Matsukata Kojiro, Yoshisuke Aikawa, Kazuo Hirai, Shibusawa Ei$ 62.46

Find More Akio Morita Products

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *